Η Ε.Κ.Υ.Ο. έχει την ακόλουθον διάρθρωσιν:

 

1. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Είναι η υπερκείμενη ιεραρχικώς βαθμίς της Υπηρεσίας, ελέγχουσα και  

   συντονίζουσα τας δραστηριότητας αυτής.

 

   1.1.  Γραμματεία Διοικούσης Επιτροπής

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

   Διευθύνει  και ασκεί την εποπτείαν επί των υπαγομένων εις την Ε.Κ.Υ.Ο.

   Διευθύνσεων και Γραφείων αυτής.

  

   2.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

   2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

   2.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

   2.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

     

   Τμήμα Νομικών Υποθέσεων 

    

   Γραφείον Μακεδονίας-Θράκης

    

   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ

   Τεχνικόν Συμβούλιον

 

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι