Η Ε.Κ.Υ.Ο. έχει την ακόλουθον διάρθρωσιν:

 

1. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Είναι η υπερκείμενη ιεραρχικώς βαθμίς της Υπηρεσίας, ελέγχουσα και  

   συντονίζουσα τας δραστηριότητας αυτής.

 

   1.1.  Γραμματεία Διοικούσης Επιτροπής

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

   Διευθύνει  και ασκεί την εποπτείαν επί των υπαγομένων εις την Ε.Κ.Υ.Ο.

   Διευθύνσεων και Γραφείων αυτής.

  

   2.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

   2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

   2.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

   2.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

     

   Τμήμα Νομικών Υποθέσεων 

    

   Γραφείον Μακεδονίας-Θράκης

    

   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ

   Τεχνικόν Συμβούλιον

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι