ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτων εν Θεσσαλονίκη

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Πρόσκλησις ενδιαφέροντος μισθώσες εκτάσεως 3.910,49 τ.μ. Θησέως και Άρεως 51 εις Βουλιαγμένης Αττικής

Διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Ηπείρου 25 εις Θεσσαλονίκην

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης

 

Τεχνικά Έργα

 

Διάφορα

 

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι