Προς τους Μισθωτές Εκκλησιαστικών Ακινήτων

Αιτήσεις για καταβολή μειωμένου μισθώματος σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξετάζονται ως προς τη βασιμότητά τους, ΜΟΝΟΝ, εφόσον συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών – Ε.Κ.Υ.Ο. (Ν.Π.Δ.Δ.) ως Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος διοικεί, διαχειρίζεται και αξιοποιεί άπασαν την περιελθούσαν εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εκκλησίας της Ελλάδος ρευστοποιητέαν μοναστηριακήν, κινητήν και ακίνητον περιουσίαν, άπασαν και πέραν ταύτης κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του πρ. Ο.Δ.Ε.Π. ως και άπαντα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθον εις το Εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον της Εκκλησίας της Ελλάδος από της καταστάσεως Αυτής, ως διαδόχου του πρ. Ο.Δ.Ε.Π. εν έτει 1988 και εντεύθεν ή θα περιέλθουν εις Αυτήν καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εις το μέλλον.

          Συνεστήθη δια του υπ΄ αριθμ. 100/1998 Κανονισμού (ΦΕΚ 261/Α’/20-11-1998) όστις ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του υπ΄ αριθμ. 317/2020 Κανονισμού (ΦΕΚ Α’ 97/13-05-2020). Η λειτουργία της διέπεται από τους Ιερούς Κανόνας, του Νόμους του κράτους και δη τον Ν. 590/1977 (Καταστατικόν Χάρτην της Εκκλησίας της Ελλάδος) και τους Κανονισμούς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τελεί υπό την άμεσον εποπτείαν Αυτής.

          Η Ε.Κ.Υ.Ο., κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ., σχεδιάζει και επιμελείται των της ιδρύσεως υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και της συμμετοχής της εις αυτάς (άρθρ. 46 παρ. 3 του Ν. 590/1977 και τω άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2778/1999).

Ανακοίνωση για κορωνοϊό

Ανακοίνωση για διαγωνισμό Εθνικής Αμύνης 9Α

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

 

Η ΕΚΥΟ κάθε  Δευτέρα δεν θα δέχεται κοινόν
       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι