Δομή
ΕΚΥΟ

ΔΟΜΗ

Διοικούσα Επιτροπή
Διεύθυνση Διοικήσεως
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση Αναπτύξεως
Διεύθυνση Οικονομικών
Διοικούσα Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Αναπτύξεως
Διεύθυνση Διοικήσεως
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση Οικονομικών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών